TÜRK TİCARET  KANUNUNUN  YÜRÜRLÜĞÜ  VE  UYGULAMA  ŞEKLİ  HAKKINDA  KANUNU TAPU MEVZUATINA GÖRE UYGULAMA

TÜRK TİCARET  KANUNUNUN  YÜRÜRLÜĞÜ  VE  UYGULAMA  ŞEKLİ  HAKKINDA  KANUNU

TAPU MEVZUATINA GÖRE UYGULAMA

 

 

A-TİCARET ŞİRKETLERİNİN İŞLEMLERİ:

1- Ticaret Şirketlerinin İşlem Yetkisi:

TTK’nın  125  inci  maddesi  ile  ticaret  şirketlerinin  (kolektif,  komandit,  anonim,  limited  ve kooperatif şirketleri) Türk Medenî Kanunu’nun 48 inci maddesi çerçevesinde tüzel kişilere tanınan bütün haklardan  yararlanabilecekleri  ve  borçları  üstlenebilecekleri  ve  bu  husustaki  kanuni  istisnaların  saklı olduğu  düzenlenmiştir.

Şirket yetkilisinin yetkisiz işlemi nedeniyle şirket zarara uğrarsa şirket uğradığı zarar nedeniyle işlemi yapan temsilcisine rücû edebilir. Rücû, şirketle temsilcisi arasındaki iç ilişki olduğundan tapu sicili açısından işlemin geçerliliği etkilenmez.

2- Şirketle İşlem Yapma Yasağı.

3- Tasfiye Halindeki Şirketlerde Taşınmazların Ortaklar Adına Tescili

B- KOOPERATİFLERİN İŞLEMLERİ:

1- Kooperatiflerin Taşınmaz Alım/Satımı;

Genel  kurul  tarafından  alınacak  taşınmazın  niteliği,  yeri  29.12.2023 tarihli ve E-23294678-105[020]-11196293 sayılı Makam Oluru ile Değişik İfade (belirlenen bir il, ilçe, bölge veya ülke sınırları içinde olmak gibi) azami alım fiyatı,

2- İpotek İşlemleri, 3- Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şerhi ve Kat Karşılığı Temlik, 4- Kooperatiflerin İşlemlerine İlişkin Diğer Özel Durumlar, 5- Tasfiye Halindeki Kooperatiflerin İşlemleri, 6- Harç Muafiyeti,

C- AYNİ SERMAYE KOYMA, BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ;

1-Ayni Sermaye Koyma; a) Ayni Sermaye Koyma Taahhüdü, b) Ayni Sermayenin Tescili, c) Kısıtlı Taşınmazın Ayni Sermaye Olarak Konulamayacağı,

2-Ticaret Şirketinin Bölünme, Birleşme ve Tür Değişikliği; 3- Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeye Dönüşmesi, 4- Ticari İşletmenin Ticaret Şirketine Dönüşmesi veya Birleşmesi, 5- Tapu Siciline Tescil İçin Yapılan Bildirimden Sonraki Tapu İşlemleri, 6- Mali Yönü;

(492  sayılı Harçlar Kanunun  123  üncü maddesinin  üçüncü  fıkrası  gereğince,  anonim,  eshamlı komandit, limited şirket ve kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve  nev’i  (tür)  değişiklikleri  nedeniyle  yapılacak  işlemler  (yargı  harçları  hariç)  bu  Kanunda  yazılı harçlardan istisna tutulmuştur. – Kanun hükmünde sayılmayan  kolektif  ve  adi  komandit şirketin  kuruluş,  pay  devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve tür değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri ise harçtan istisna değildir.)

 

 

 

 

Müh. Zafer DEMİR

Tapu Kadastro E. Başmüfettişi

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir